AK Kalabus

Zaměření a specializace

Zaměření kanceláře

Zastupování před soudy, převody nemovitostí a úschovy finančních prostředků, sepisy veškerých smluv v občanském právu, zejména smlouvy kupní k nemovitostem i movitým věcem, smlouvy o zřízení věcných břemen, smlouvy o dílo, smlouvy nájemní, smlouvy o společnosti, smlouvy příkazní, smlouvy o zápůjčce včetně zajištění, bezdůvodné obohacení a náhrady škody (vymezení porušení právní povinnosti, posouzení následků, posouzení příčinné souvislosti vzniku škody), podílové spoluvlastnictví (včetně jeho zrušení a vypořádání), věcná břemena, vymáhání peněžitých pohledávek, vymáhání nepeněžitých práv, držba a vydržení, platnost a neplatnost právních úkonů, autorské právo a příprava licenčních smluv.

Zastupování v řízení o rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, úprava práv a povinností k nezletilým dětem včetně styku rodičů s dětmi, zastupování před soudy s žádostmi o zvýšení či snížení výživného.

Zastupování v řízeních před orgány státní správy, např. v přestupkovém řízení.

Obhajoba ve všech fázích trestního řízení, náhrada škody, zastoupení poškozených, nezávislé konzultace a posudky.

Zastupujeme věřitele i dlužníky v celém insolvenčním řízení, vyhotovujeme právní analýzy.

Sepisy obchodněprávních smluv, smlouvy o dílo a její plnění, právo obchodních společností a družstev, zastoupení při změnách zápisu v obchodním rejstříku, zastoupení na valných hromadách, vymáhání peněžitých pohledávek, nekalá soutěž.

Zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, např. ve sporech o náhradu škody, nároků z pracovních úrazů, přípravy dokumentace k pracovním poměrům a jejich změnám.

Vymáhání peněžitých pohledávek, určení vlastnictví, rozvody manželství, rodičovská zodpovědnost a opatrovnictví, řízení před obchodním rejstříkem, insolvenční řízení, exekuce a výkon rozhodnutí, odporovatelnost právních úkonů, incidenční spory (určení pravosti pohledávek)

Založení a. s., s. r. o., v. o. s. a k. s., nadace, fondy, sdružení, změny právní formy, přeměny společností.

Sepisujeme kupní a darovací smlouvy na nemovitosti všeho druhu, zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, nájemní smlouvy, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví, zastupujeme v řízení před katastrálními úřady a před soudy ve sporech o určení vlastnictví.

Specializace kanceláře

Právní oblast energetického zákona, včetně návazností na související právní obory – občanské a insolvenční právo.

Právní oblast zákona o odpadech, včetně návaznosti na související právní obory – občanské právo, zákon o obcích.

Komplexní soudní spory, s velkým skutkovým rozsahem a právní složitostí.

Právní poradenství a příprava smluvní dokumentace v rámci průmyslové, strojírenské a stavební výroby, především smlouvy dílo, odpovědnost za vady a zastupování soudních řízeních.

Právní oblast zákona o civilním letectví, včetně návaznosti na související právní obory – občanské právo, problematiku zřizování věcných břemen ve veřejném zájmu.

Sledujeme a analyzujeme pro Vás veškeré změny, abychom Vás mohli zelenou revolucí díky kvalitnímu právnímu poradenství hladce provést. Více na našich stránkách jaknagreendeal.cz.