O nás

Poznejte náš tým

Pracujeme s obsahově nejvyšší verzí právního informačního systému ASPI, máme k dispozici kompletní soudní judikaturu, včetně rozhodnutí soudů prvních stupňů a pracujeme s obsáhlou komentářovou knihovnou. Naše kancelář pracuje s informačním systémem EVOLIO, který mj. umožňuje klientu také vzdálený přístup do jeho advokátního spisu.

Advokát

JUDr. Tomáš Kalabus

JUDr. Tomáš Kalabus je advokátem bez přerušení od roku 2005. Absolutorium i následnou státní rigorózní zkoušku k dosažení titulu JUDr. vykonal na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je zapsán v seznamu advokátů pod ev. č. ČAK: 10860.

Zaměřuje se na poskytování právních služeb podnikatelům, korporacím i fyzickým osobám. Věnuje se občanskému právu, korporátnímu právu, složitým soudním sporům s nutností pochopit odbornost příslušného oboru (strojírenská výroba, stavebnictví, civilní letectví).

Advokát

Mgr. Silvie Marcinová

Mgr. Silvie Marcinová je advokátem od roku 2017. Absolutorium vykonala na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je zapsána v seznamu advokátů pod ev. č. ČAK: 17824.

Zaměřuje se na spornou agendu – zastupování klientů před soudy, vymáhání pohledávek, dále se věnuje smluvní agendě – přípravě smluvních dokumentů a právních analýz, občanskému právu, rodinnému právu, insolvenčnímu právu s přesahy do dalších specializovaných oblastí – zejména energetiky, stavebnictví, zákona o odpadech.

Telefonní číslo:

E-mail:

Advokátní koncipient

Mgr. Jiří Mohyla

Mgr. Jiří Mohyla v roce 2018 vykonal absolutorium na právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Je zapsán v seznamu advokátních koncipientů pod ev. č. ČAK: 43315. V současnosti se připravuje na složení advokátních zkoušek.

Zaměřuje se na smluvní agendu, zejména na vypracování a revize smluv o dílo, kupních smluv, nájemních smluv, licenčních smluv, dohod o narovnání, zpracování právních analýz a právních stanovisek k otázkám či problémům klienta, zejména s přesahem do občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o odpadech, a do oblasti stavebnictví, strojírenství, a na zápisy údajů do obchodního rejstříku.