AK Kalabus

Významné zakázky

Významné zakázky

Poskytovali jsme právní služby našim klientům v rozsáhlých i právně složitých věcech. Vždy to pro nás byla výzva, vždy jsme byli důslední.

2022

Kompletní smluvní dokumentace

Pro klienta jsme připravovali kompletní smluvní dokumentaci na zhotovení a dodávku technologického zařízení třídící linky v objemu cca 170 mil Kč.

2021

Akvizice na trhu s dopravními/zdvihacími zařízeními

Poskytovali jsme klientovi, vedoucí společnosti na trhu se zdvihacími plošinami a kompenzačními dopravními zařízeními (pro zdravotně postižené osoby) v ČR kompletní právní služby při akvizici konkurenta. Pro klienta jsme mimo jiné vypracovali kompletní smluvní dokumentaci týkající se převodu podílu, zajištění rizik a vedli jsme úschovy kupních cen. Díky přípravě smluvní dokumentace pro klienta byl zajištěn hladký průběh celé transakce v řádu desítek milionů korun.

2020–2021

Smlouva o dílo – energetické strojírenství

Zastupovali jsme klienta při sjednávání kompletní smluvní dokumentace (formou rozsáhlých smluv o dílo) na dodávku technologického zařízení a rekonstrukce technologií v předpokládané hodnotě cca 230mil. Kč. Pracovali jsme na tvorbě podrobné smluvní dokumentace za účelem identifikace možných rizik souvisejících s nákladnou realizací rozsáhlého projektu.

2020

Prodej části závodu

Klientovi, který je předním dodavatelem technologických zařízení pro energetický průmysl, jsme poskytovali právní služby v souvislosti s prodejem části závodu. Pro klienta jsme vypracovali kompletní smluvní dokumentaci týkající se prodeje a zajistili tak hladký průběh transakce. Při přípravě smluvní dokumentace jsme se museli mimo jiné vypořádat se zajištěním budoucích pohledávek klienta, které mu vůči kupujícímu mohly vzniknout v souvislosti s převodem části závodu. Dále jsme pro klienta navrhli řešení zabezpečující dokončení zakázek a vypořádání závazků, které na kupujícího přešly v souvislosti s převodem části závodu. Za tímto účelem jsme vypracovali řešení pro individuální potřeby klienta.

2020

Rozsáhlé Due diligence developerských projektů

Zpracovali jsme pro klienta rozsáhlé due diligence developerských projektů v Brně, zahrnující podrobnou právní prověrku platného a navrhovaného územního plánu v Brně. Plánovaná investice ve stovkách mil. Kč.

2020

Převod činnosti zaměstnavatele

Připravovali jsme převod činnosti zaměstnavatele – strojírenské výroby a cca 80 zaměstnanců, k novému zaměstnavateli.

2019

Náhrada škody vůči
jednateli s. r. o. – Nejvyšší soud

Zastupovali jsme klienta společníka a jednatele s.r.o. v řízení o (derivativní) žalobě druhého společníka o náhradu škody způsobené porušením péče řádného hospodáře. V řízení rozhodl ve prospěch našeho klienta postupně Krajský soud, odvolací Vrchní soud a Nejvyšší soud České republiky.

2019

Pracovní úraz – náhrada škody - Nejvyšší soud, Ústavní soud

Zastupovali jsme klienta – zaměstnavatele, který byl zhotovitelem díla oprav technologie tepelné elektrárny. Nárok proti klientu ve výši 3 mil. Kč uplatnil subdodavatel – fyzická osoba – OSVČ. Ten dovozoval, že jeho postavení je obdobné zaměstnanci. Žalobu ve prospěch klienta postupně zamítl soud prvního stupně i odvolací krajský soud a rozhodnutí byla potvrzena v dovolacím řízení Nejvyšším soudem České republiky i Ústavním soudem.

2018

Pacht
části závodu

Připravovali jsme komplexní dokumentaci k pachtu části závodu s cca 80 zaměstnanci v celkové hodnotě obchodu cca 40 mil. Kč.

2018

Zastupování v insolvenčním řízení s pohledávkou 110 mil. Kč

Zastupovali jsme klienta v insolvenčním řízení s pohledávkou cca 110 mil. Kč z titulu nároku na zaplacení části ceny strojírenského díla. Pohledávku jsme rozsáhle zdokumentovali a podali jako částečně podmíněnou k Městskému soudu. Pohledávka klienta byla plně uznána. Věc, pro její právní složitost, jsme konzultovali s předními odborníky na insolvenční právo.

2018

Pracovní úraz – náhrada škody – Nejvyšší soud, Ústavní soud

Zastupovali jsme klienta – zaměstnavatele proti zaměstnanci, který žaloval náhradu škody z tvrzeného pracovního úrazu přes 5 mil. Kč ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění. V řízení jsme znaleckým posudkem prokázali, že příčinou zdravotních komplikací nebyl výkon práce, ale nepříznivý zdravotní stav. V soudním řízení klient – zaměstnavatel uspěl v plném rozsahu.

2017

Zastoupení v restitučním sporu

Plně jsme uspěli v zastoupení klienta proti církevní právnické osobě v soudním řízení (v rámci církevních restitucích) o určení vlastnického práva k významným nemovitostem. Výsledkem zastoupení bylo uznání vlastnictví našeho klienta v pozemkům a současně také dohoda o další spolupráci obou subjektů.

2017

Nesprávnost rozhodnutí Státní inspekce práce – Nejvyšší správní soud

Zastupovali jsme klienta v řízení proti Státní inspekci práce k přestupku za jednání, které mělo předcházet pracovnímu úrazu zaměstnance klienta. V řízení udělil Oblastní inspektorát práce klientu sankci 1 mil. Kč, která byla potvrzena odvolací Státní inspekcí práce a po podané správní žalobě také potvrzena Krajským soudem. Po námi podané kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu byla všechna předchozí rozhodnutí zrušena Nejvyššího správním soudem České republiky a bylo rozhodnuto ve prospěch klienta.

2016

Pracovní úraz – náhrada škody - Nejvyšší soud

Zastupovali jsme klienta – zaměstnavatele proti zaměstnanci, který žaloval náhradu škody z pracovního úrazu  přes 10 mil. Kč ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění. V řízení jsme znaleckým posudkem prokázali, že nárok na bolestné nebyl důvodný a rozsah ztížení společenského uplatnění byl v podstatně menším rozsahu. V soudním řízení postupně rozhodoval Okresní soud, Krajský odvolací soud a Nejvyšší soud České republiky.

2015–2019

Určovací žaloba ke kanalizační přípojce – Nejvyšší soud

Zastupovali jsme klienta, jako žalobce ve sporu o určení vlastnictví ke kanalizační přípojce k jeho objektu, proti vlastníku sousedních nemovitých věcí. Ve věci postupně rozhodoval okresní a krajský soud a následně po dovolání klienta také Nejvyšší soud České republiky a po jeho zásahu bylo Krajským soudem v Hradci Králové určeno vlastnictví ve prospěch našeho klienta.

2015–2019

Náhrada za užívání letištních pozemků, Nejvyšší soud, Ústavní soud

Zastupovali jsme provozovatele civilního vnitrostátního letiště v České republice v mnohaletém sporu s vlastníky pozemků pod letištěm. Spor byl o výši úhrady za užívání letištních pozemků. Představa klienta o výši úhrady byla 30x nižší než požadavky vlastníků letištních pozemků. Ve věci rozhodovali postupně prvostupňový soud, krajský odvolací soud, Nejvyšší soud České republiky a Ústavní soud České republiky. Všechna soudní rozhodnutí byla plně ve prospěch našeho klienta. Ve věci bylo zpracováno 7 znaleckých posudků soudních znalců a znaleckých ústavů a tyto byly prezentovány v soudních řízeních.

2015

Platnost provozního povolení veřejného vnitrostátního letiště – Nejvyšší správní soud

Zastupovali jsme provozovatele civilního vnitrostátního letiště v České republice v řízení o platnosti provozního povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví.  Protistranou sporu byli vlastníci letištních pozemků, na kterých je letiště provozované. V řízení postupně rozhodovali Úřad pro civilní letectví, Ministerstvo dopravy, Krajský soud v Praze a Nejvyšší správní soud ČR. Všechna rozhodnutí byla ve prospěch našeho klienta a platnost jeho provozního povolení byla s konečnou platností potvrzena v řízení o kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem.

2011

Umístění do ústavní péče proti vůli klienta – Nejvyšší soud

Zastupovali jsme provozovatele civilního vnitrostátního letiště v České republice v mnohaletém sporu s vlastníky pozemků pod letištěm. Spor byl o výši úhrady za užívání letištních pozemků. Představa klienta o výši úhrady byla 30x nižší než požadavky vlastníků letištních pozemků. Ve věci rozhodovali postupně prvostupňový soud, krajský odvolací soud, Nejvyšší soud České republiky a Ústavní soud České republiky. Všechna soudní rozhodnutí byla plně ve prospěch našeho klienta. Ve věci bylo zpracováno 7 znaleckých posudků soudních znalců a znaleckých ústavů a tyto byly prezentovány v soudních řízeních.

2010–2011

Restrukturalizace závodu - sítě 15 provozoven

Připravovali jsme komplexní právní dokumentaci pro klienta ve věci restrukturalizace, změny právní formy podnikání a změny celkového právního konceptu podnikání klienta, tj. sítě 15 provozoven na Moravě.

2009

Předběžné opatření zajištění majetku dlužníka – 3 hotelů

Realizovali jsme mj. zajištění pohledávek klienta vůči jeho nájemci, klient byl vlastníkem a nájemce užíval jeho 3 hotely v Praze. Namísto uplatnění pohledávek v klasickém soudním nalézacím řízení jsme využili institutu zajištění dluhu nájemce na movitém vybavení hotelů v jeho vlastnictví. Soud rozhodoval formou předběžného opatření a rozsáhle zajistil fyzicky veškerý mobiliář hotelů před jeho odvezením z hotelů. Zajištěný a soudně sepsaný veškerý mobiliář vybavení hotelů byl následně použit na úhradu pohledávek klienta. Klient se tak stal vlastníkem veškerého mobiliáře hotelů.

2005–2010

Komplexní právní služby zahraničnímu investorovi

Poskytovali jsme komplexní právní služby skupině italských investorů v České republice. Jednalo se mj. o přípravy akvizic (cca 5 ročně) v celkovém objemu cca 500 mil. Kč, a to formou „share deal“ (nákupy nemovitostí cestou koupi společností (akcií, podílů). Šlo o nemovitosti v Praze, Karlštejně, Šumavě, Brně a v Košicích.

2005–2008

Náhrady škody vůči obchodníkovi s cennými papíry

Zastupování 800 klientů s nároky na náhradu za vklady, které svěřili významnému obchodníkovi s cennými papíry. Nároky klientů jsme žalovali proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, v režimu zákona o cenných papírech. Náhrady za zákaznický majetek jsme klientům plně vymohli. Peněžité plnění bylo zaplaceno jednak po rozhodnutích Městského soudu v Praze o žalobách klientů a z většiny pak následně souhrnnými dohodami o narovnání, které jsme za klienty uzavřeli s Garančním fondem obchodníků s cennými papíry. U kauzy jsme pracovali s rozsáhlými databázovými soubory a digitalizovali celý proces.