Významné zakázky

Významné zakázky

Poskytovali jsme právní služby našim klientům v rozsáhlých i právně složitých věcech. Vždy to pro nás byla výzva, vždy jsme byli důslední.

2021

Akvizice na trhu s dopravními/zdvihacími zařízeními

Poskytovali jsme klientovi, vedoucí společnosti na trhu se zdvihacími plošinami a kompenzačními dopravními zařízeními (pro zdravotně postižené osoby) v ČR kompletní právní služby při akvizici konkurenta. Pro klienta jsme mimo jiné vypracovali kompletní smluvní dokumentaci týkající se převodu podílu, zajištění rizik a vedli jsme úschovy kupních cen. Díky přípravě smluvní dokumentace pro klienta byl zajištěn hladký průběh celé transakce v řádu desítek milionů korun.

2020-2021

Smlouva o dílo – energetické strojírenství

Zastupovali jsme klienta při sjednávání kompletní smluvní dokumentace (formou rozsáhlých smluv o dílo) na dodávku technologického zařízení a rekonstrukce technologií v předpokládané hodnotě cca 230mil. Kč. Pracovali jsme na tvorbě podrobné smluvní dokumentace za účelem identifikace možných rizik souvisejících s nákladnou realizací rozsáhlého projektu.

2020

Prodej části závodu

Klientovi, který je předním dodavatelem technologických zařízení pro energetický průmysl, jsme poskytovali právní služby v souvislosti s prodejem části závodu. Pro klienta jsme vypracovali kompletní smluvní dokumentaci týkající se prodeje a zajistili tak hladký průběh transakce. Při přípravě smluvní dokumentace jsme se museli mimo jiné vypořádat se zajištěním budoucích pohledávek klienta, které mu vůči kupujícímu mohly vzniknout v souvislosti s převodem části závodu. Dále jsme pro klienta navrhli řešení zabezpečující dokončení zakázek a vypořádání závazků, které na kupujícího přešly v souvislosti s převodem části závodu. Za tímto účelem jsme vypracovali řešení pro individuální potřeby klienta.

2020

Rozsáhlé Due diligence developerských projektů

Zpracovali jsme pro klienta rozsáhlé due diligence developerských projektů v Brně, zahrnující podrobnou právní prověrku platného a navrhovaného územního plánu v Brně. Plánovaná investice ve stovkách mil. Kč.

2020

Převod činnosti zaměstnavatele

Připravovali jsme převod činnosti zaměstnavatele – strojírenské výroby a cca 80 zaměstnanců, k novému zaměstnavateli.

2019

Náhrada škody vůči
jednateli s. r. o. – Nejvyšší soud

Zastupovali jsme klienta společníka a jednatele s.r.o. v řízení o (derivativní) žalobě druhého společníka o náhradu škody způsobené porušením péče řádného hospodáře. V řízení rozhodl ve prospěch našeho klienta postupně Krajský soud, odvolací Vrchní soud a Nejvyšší soud České republiky.

2019

Pracovní úraz – náhrada škody - Nejvyšší soud, Ústavní soud

Zastupovali jsme klienta – zaměstnavatele, který byl zhotovitelem díla oprav technologie tepelné elektrárny. Nárok proti klientu ve výši 3 mil. Kč uplatnil subdodavatel – fyzická osoba – OSVČ. Ten dovozoval, že jeho postavení je obdobné zaměstnanci. Žalobu ve prospěch klienta postupně zamítl soud prvního stupně i odvolací krajský soud a rozhodnutí byla potvrzena v dovolacím řízení Nejvyšším soudem České republiky i Ústavním soudem.

2018

Pacht
části závodu

Připravovali jsme komplexní dokumentaci k pachtu části závodu s cca 80 zaměstnanci v celkové hodnotě obchodu cca 40 mil. Kč.

2018

Zastupování v insolvenčním řízení s pohledávkou 110 mil. Kč

Zastupovali jsme klienta v insolvenčním řízení s pohledávkou cca 110 mil. Kč z titulu nároku na zaplacení části ceny strojírenského díla. Pohledávku jsme rozsáhle zdokumentovali a podali jako částečně podmíněnou k Městskému soudu. Pohledávka klienta byla plně uznána. Věc, pro její právní složitost, jsme konzultovali s předními odborníky na insolvenční právo.

2018

Pracovní úraz – náhrada škody – Nejvyšší soud, Ústavní soud

Zastupovali jsme klienta – zaměstnavatele proti zaměstnanci, který žaloval náhradu škody z tvrzeného pracovního úrazu přes 5 mil. Kč ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění. V řízení jsme znaleckým posudkem prokázali, že příčinou zdravotních komplikací nebyl výkon práce, ale nepříznivý zdravotní stav. V soudním řízení klient – zaměstnavatel uspěl v plném rozsahu.

2017

Zastoupení v restitučním sporu

Plně jsme uspěli v zastoupení klienta proti církevní právnické osobě v soudním řízení (v rámci církevních restitucích) o určení vlastnického práva k významným nemovitostem. Výsledkem zastoupení bylo uznání vlastnictví našeho klienta v pozemkům a současně také dohoda o další spolupráci obou subjektů.

2017

Nesprávnost rozhodnutí Státní inspekce práce – Nejvyšší správní soud

Zastupovali jsme klienta v řízení proti Státní inspekci práce k přestupku za jednání, které mělo předcházet pracovnímu úrazu zaměstnance klienta. V řízení udělil Oblastní inspektorát práce klientu sankci 1 mil. Kč, která byla potvrzena odvolací Státní inspekcí práce a po podané správní žalobě také potvrzena Krajským soudem. Po námi podané kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu byla všechna předchozí rozhodnutí zrušena Nejvyššího správním soudem České republiky a bylo rozhodnuto ve prospěch klienta.

2016

Pracovní úraz – náhrada škody - Nejvyšší soud

Zastupovali jsme klienta – zaměstnavatele proti zaměstnanci, který žaloval náhradu škody z pracovního úrazu  přes 10 mil. Kč ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění. V řízení jsme znaleckým posudkem prokázali, že nárok na bolestné nebyl důvodný a rozsah ztížení společenského uplatnění byl v podstatně menším rozsahu. V soudním řízení postupně rozhodoval Okresní soud, Krajský odvolací soud a Nejvyšší soud České republiky.

2015 – 2019

Určovací žaloba ke kanalizační přípojce – Nejvyšší soud

Zastupovali jsme klienta, jako žalobce ve sporu o určení vlastnictví ke kanalizační přípojce k jeho objektu, proti vlastníku sousedních nemovitých věcí. Ve věci postupně rozhodoval okresní a krajský soud a následně po dovolání klienta také Nejvyšší soud České republiky a po jeho zásahu bylo Krajským soudem v Hradci Králové určeno vlastnictví ve prospěch našeho klienta.

2015 – 2019

Náhrada za užívání letištních pozemků, Nejvyšší soud, Ústavní soud

Zastupovali jsme provozovatele civilního vnitrostátního letiště v České republice v mnohaletém sporu s vlastníky pozemků pod letištěm. Spor byl o výši úhrady za užívání letištních pozemků. Představa klienta o výši úhrady byla 30x nižší než požadavky vlastníků letištních pozemků. Ve věci rozhodovali postupně prvostupňový soud, krajský odvolací soud, Nejvyšší soud České republiky a Ústavní soud České republiky. Všechna soudní rozhodnutí byla plně ve prospěch našeho klienta. Ve věci bylo zpracováno 7 znaleckých posudků soudních znalců a znaleckých ústavů a tyto byly prezentovány v soudních řízeních.

2015

Platnost provozního povolení veřejného vnitrostátního letiště – Nejvyšší správní soud

Zastupovali jsme provozovatele civilního vnitrostátního letiště v České republice v řízení o platnosti provozního povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví.  Protistranou sporu byli vlastníci letištních pozemků, na kterých je letiště provozované. V řízení postupně rozhodovali Úřad pro civilní letectví, Ministerstvo dopravy, Krajský soud v Praze a Nejvyšší správní soud ČR. Všechna rozhodnutí byla ve prospěch našeho klienta a platnost jeho provozního povolení byla s konečnou platností potvrzena v řízení o kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem.

2011

Umístění do ústavní péče proti vůli klienta – Nejvyšší soud

Zastupovali jsme provozovatele civilního vnitrostátního letiště v České republice v mnohaletém sporu s vlastníky pozemků pod letištěm. Spor byl o výši úhrady za užívání letištních pozemků. Představa klienta o výši úhrady byla 30x nižší než požadavky vlastníků letištních pozemků. Ve věci rozhodovali postupně prvostupňový soud, krajský odvolací soud, Nejvyšší soud České republiky a Ústavní soud České republiky. Všechna soudní rozhodnutí byla plně ve prospěch našeho klienta. Ve věci bylo zpracováno 7 znaleckých posudků soudních znalců a znaleckých ústavů a tyto byly prezentovány v soudních řízeních.

2010 – 2011

Restrukturalizace závodu - sítě 15 provozoven

Připravovali jsme komplexní právní dokumentaci pro klienta ve věci restrukturalizace, změny právní formy podnikání a změny celkového právního konceptu podnikání klienta, tj. sítě 15 provozoven na Moravě.

2009

Předběžné opatření zajištění majetku dlužníka – 3 hotelů

Realizovali jsme mj. zajištění pohledávek klienta vůči jeho nájemci, klient byl vlastníkem a nájemce užíval jeho 3 hotely v Praze. Namísto uplatnění pohledávek v klasickém soudním nalézacím řízení jsme využili institutu zajištění dluhu nájemce na movitém vybavení hotelů v jeho vlastnictví. Soud rozhodoval formou předběžného opatření a rozsáhle zajistil fyzicky veškerý mobiliář hotelů před jeho odvezením z hotelů. Zajištěný a soudně sepsaný veškerý mobiliář vybavení hotelů byl následně použit na úhradu pohledávek klienta. Klient se tak stal vlastníkem veškerého mobiliáře hotelů.

2005 – 2010

Komplexní právní služby zahraničnímu investorovi

Poskytovali jsme komplexní právní služby skupině italských investorů v České republice. Jednalo se mj. o přípravy akvizic (cca 5 ročně) v celkovém objemu cca 500 mil. Kč, a to formou „share deal“ (nákupy nemovitostí cestou koupi společností (akcií, podílů). Šlo o nemovitosti v Praze, Karlštejně, Šumavě, Brně a v Košicích.

2005 – 2008

Náhrady škody vůči obchodníkovi s cennými papíry

Zastupování 800 klientů s nároky na náhradu za vklady, které svěřili významnému obchodníkovi s cennými papíry. Nároky klientů jsme žalovali proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, v režimu zákona o cenných papírech. Náhrady za zákaznický majetek jsme klientům plně vymohli. Peněžité plnění bylo zaplaceno jednak po rozhodnutích Městského soudu v Praze o žalobách klientů a z většiny pak následně souhrnnými dohodami o narovnání, které jsme za klienty uzavřeli s Garančním fondem obchodníků s cennými papíry. U kauzy jsme pracovali s rozsáhlými databázovými soubory a digitalizovali celý proces.