AK Kalabus

Podle zákona o civilním letectví může soud rozhodnutím zajistit podmínky pro řádné provozování letiště zřízením věcného břemene. Soud může zatížit věcným břemenem ve prospěch provozovatele letiště ty pozemky, na kterých se letiště nachází.

Myslíte, že je potřeba absolvovat složité a dlouhé soudní řízení? A že je nutné pečlivě shromažďovat množství podkladů a dokumentů pro takové soudní řízení?

Odpověď podává judikatura, je ustálená a vyplatí se ji znát. Je prozíravé a strategické si nechat poradit.

Soukromoprávní titul

Podle opakovaných rozsudků Nejvyššího soudu (viz. sp. zn. 22 Cdo 3244/2017 ze dne 20.09.2017) lze letiště provozovat jen na těch pozemcích, ke kterým má jeho provozovatel nějaký soukromoprávní titul. Provozovatel tedy musí být vlastníkem letištních pozemků, jejich nájemcem nebo mu může svědčit právo odpovídající věcnému břemeni.

Alternativa k soukromoprávnímu titulu – zřízení věcného břemene pro provozování letiště

Pokud takový soukromoprávní důvod nemá, není provozovatel oprávněn vlastníka omezovat užíváním jeho pozemků. Takový provozovatel však může soud žádat o zřízení věcného břemene pro provozování letiště ve smyslu § 30a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Platí totiž, že pouze veřejnoprávní povolení provozovat letiště (tzv. provozní povolení pode § 26  a násl. zákona o civilním letectví) nezakládá právo provozovat letiště na cizím pozemku bez příslušného soukromoprávního oprávnění.

Situace je tu podobná jako např. u stavebního povolení, které také nevytvoří z neoprávněné stavby na cizím pozemku stavbu ze soukromoprávního hlediska oprávněnou. Případný veřejný zájem na provozování letiště (neoprávněně zřízeného na cizím pozemku) lze uplatnit pouze v řízení o zřízení věcného břemene podle § 30a shora uvedeného zákona.

Samotný veřejný zájem na provozování letiště ale nemůže však být důvodem k tomu, aby letiště bylo provozováno na cizím pozemku bez právního důvodu. Obdobně pak rozhodnutí NS sp. zn. 22 Cdo 2698/2012 ze dne 21.10.2014.

Je evidentní, že provozovatelé letišť v České republice, kteří nemají tzv. vypořádané majetkoprávní vztahy, tedy nemají k letištním pozemkům zajištěné užívací tituly, tyto pozemky užívají neoprávněně (bez ohledu na platné provozní povolení).

Důsledkem pak může být vznik i „existenčních“ problémů v podobě ohrožení provozování letiště tj. i s důsledkem zrušení provozního povolení.

Řešení není složité a nabízí ho zákon o civilním letectví v podobě zřízení věcného břemene soudem ke všem letištním pozemkům cestou postupu podle § 30a zákona o civilním letectví.