AK Kalabus

Část provozovatelů letišť bude dříve či později stát před otázkou, jak zajistit užívání pozemků, na kterých letiště provozuje. Menšina těch šťastnějších provozovatelů letištní pozemky vlastní. Ty ostatní čeká buď nejistota, v horším případě i zánik letiště nebo řešení v podobě trvalého právního zabezpečení provozu letiště.

Zákon o civilním letectví dal do rukou provozovatelů funkční nástroj – možnost žádat soud o zřízení věcného břemene provozování letiště.

A tedy, pokud se provozovatel letiště nedohodne s vlastníkem letištních pozemků na jejich užívání, případně na výši náhrady, situaci by měl řešit žalobou podle § 30a zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.

Podle zákona pak:

 • žalobu podává provozovatel letiště
 • proti vlastníku letištního pozemku nebo jeho části
 • žalobou se provozovatel domáhá zřízení věcného břemene k žalovaným pozemkům
 • provozovatel u soudu prokazuje, že má veřejný zájem na provozování letiště
 • že jeho veřejný zájem převažuje nad zachováním dosavadních práv vlastníka pozemků.

Prvním krokem provozovatel určí pozemky, ke kterým nemá užívací titul (nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, věcné břemeno) a vlastníka takových pozemků.

Prokázání veřejného zájmu na provozování letiště

Více pozornosti je pak třeba věnovat otázce prokázání veřejného zájmu na provozování letiště.

Veřejný zájem bývá:

Celospolečenský, např. (i)  na zachování veřejné dopravní infrastruktury, (ii) na zachování letiště jako součásti Integrovaného záchranného systému kraje, zejména pro složky Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Letecké záchranné služby (iii) veřejný zájem na ochranu života a zdraví osob a ochranu majetku (iv) veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny (v) veřejný zájem na bezpečnosti letecké dopravy.

Pro oblast daného kraje, např. (i) zachování dopravní obslužnosti lokality kraje formou malé i mezinárodní letecké dopravy, (ii) zachování letiště k provozování rozsáhlého spektra sportovních a volnočasových aktivit pro veřejnost, pro školy, zájmové činnosti dětí a mládeže (iii)  zachování letiště jako součásti volné nezastavitelné plochy – jde o zachování ploch volné krajiny a ploch pro rekreaci.

Zájem skupinový, naplňováním potřeb letecké veřejnosti, členů žalobce, výchovy a výcviku leteckých pilotů a také skupinový zájem jednotlivých organizací a skupin občanů, dětí a mládeže, které letiště užívají pro své aktivity.

Právním rámcem, ze kterého lze veřejný zájem dovozovat jsou např:

 • zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
 • Usnesení vlády ČR č. 822 ze dne 13.06.2005 k Dopravní politice ČR pro léta 2005 – 2013, kterým vláda schválila uvedenou dopravní infrastrukturu, navazující usnesení vlády ČR č. 449 ze dne 12.06.2013 k Dopravní politice ČR pro období let 2014-2020 a usnesení vlády ČR ze dne 8. března 2021 č. 259 o Dopravní politice České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050,
 • Územní plán dané obce a územně plánovací dokumentace kraje
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Judikatura k otázce veřejného zájmu se vyvíjí dlouhodobě a je již dostatečným vodítkem pro rozhodování obecných soudů a pro postupy provozovatelů letišť. Lze zmínit stále aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 22 Cdo 3138/2010, dále rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2013, čj. 6 As 65/2012-161 nebo nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. US 24/04.

Prokázání veřejného zájmu na provozování letiště je proces strukturovaný, je možné jej naplánovat a úspěšně prokázat u soudu. Nemusíte mít tedy obavy směle se do toho s námi pustit.

A to nejvíce pozitivní nakonec.

Zákon v § 30a nestanoví jako podmínku zřízení věcného břemene existenci veřejného zájmu v nějaké jeho kvantifikovatelné kvalitě. Naopak postačí, když u letiště existuje věřený zájem na zřízení věcného břemene a tento pouze převažuje nad zachováním dosavadních práv vlastníka pozemku.

Ale o tom ale zase příště.