AK Kalabus

Umělá inteligence se čím dál rychleji stává nedílnou součástí moderního pracovního prostředí. Zatímco umělá inteligence nabízí řadu výhod, její samotné používání v zaměstnání vyžaduje především důkladné seznámení se s příslušnou právní úpravou, zejména s Aktem o umělé inteligenci. V tomto článku se zaměříme zejména na to, jaká rizika může implementace umělé inteligence na pracovišti představovat, a jak jim jako zaměstnavatel předejít.

Co bych měl jako zaměstnavatel ošetřit, než vůbec umělou inteligenci implementuji?

Vzhledem k tomu, že se užívání umělé inteligence stalo běžným relativně nedávno, často není její používání na pracovišti nijak interně ošetřeno, což přináší určitá rizika. Ta se budou vždy lišit v závislosti na rozsahu a účelu, ke kterému je umělá inteligence používána, ale také např. v závislosti na odvětí, ve kterém společnost podniká.

Nejčastějšími riziky bude používání neprověřených systémů umělé inteligence, tedy systémů, které jsou nespolehlivé nebo v horším případě představují bezpečnostní riziko. Rovněž není ojedinělé, že zaměstnanci nevědomky zadají umělé inteligenci data, která podléhají mlčenlivosti či povinností plynoucích z GDPR.

Dále se může jednat např. o:

  • porušení obchodních podmínek systému umělé inteligence,
  • nedostatečné zabezpečení uživatelských účtů a dat,
  • používání nepřesně vygenerovaných dat,
  • porušení práv duševního vlastnictví.

Jak mohu jako zaměstnavatel předejít rizikům spojených s používáním umělé inteligence?

Užitečnost umělé inteligence nelze zpochybňovat. Interní pravidla by proto na jednu stranu měla zabezpečit bezpečné používání umělé inteligence, které bude v souladu s právními předpisy, na druhou stranu by však neměla benefity tohoto nástroje zbytečně omezovat. Zaměstnavatel tak může např. zakázat používání všech systémů umělé inteligence s výjimkou těch, které výslovně povolí. Důležitým pravidlem by měl nepochybně být také zákaz vkládání jakýchkoliv citlivých dat společnosti či jejich klientů.

K nastavení těchto pomyslných mantinelů poslouží, jako v případě většiny interních pravidel, vnitřní předpisy. Ty by měly srozumitelně aplikovat legislativu a etické kodexy tak, aby zaměstnancům usnadnily používání umělé inteligence a zároveň snížily jeho rizikovost. Zaměstnavatelé samozřejmě nesmějí zapomenout na základní náležitosti vnitřních předpisů, jako je např. jejich písemná forma a přístupnost zaměstnancům.

Dalším důležitým nástrojem pro ošetření používání umělé inteligence mohou být školení, které zaměstnancům nejen vysvětlí podstatu nastavených pravidel, ale také je naučí, jak s umělou inteligencí efektivně pracovat.

Závěr

Využití umělé inteligence na pracovišti přináší nejen mnohé výhody, ale také výzvy a rizika, která nelze přehlížet. Zaměstnavatelé by proto měli především zajistit bezpečné a efektivní nasazení těchto systémů. Tohoto cíle mohou dosáhnout zejména prostřednictvím jasných a srozumitelných vnitřních předpisů, které budou reflektovat legislativní požadavky a etické normy. Důkladná implementace pravidel pro umělou inteligenci totiž chrání nejen zaměstnavatele, ale také umožňuje zaměstnancům využít její plný potenciál.