AK Kalabus

V naší sérii článků o umělé inteligenci na pracovišti jsme již zmínili, že zaměstnavatel by měl při implementaci umělé inteligence zařídit nejen soulad s právními předpisy, ale i etickými principy. V tomto článku se proto zaměříme na konkrétní etická pravidla, která by měla být při využívání systémů umělé inteligence na pracovišti dodržována.

Transparentnost a odpovědnost

Jedním z klíčových etických principů při používání systému umělé inteligence na pracovišti je transparentnost. Zaměstnavatelé by měli zaměstnance a nejlépe i své zákazníky jasně informovat o tom, jak a proč jsou systémy umělé inteligence používány. To zahrnuje vysvětlení, jaká data jsou shromažďována, jak jsou používána a jaká rozhodnutí jsou na jejich základě přijímána.

Odpovědnost je dalším důležitým aspektem. Zaměstnavatelé musí zajistit, že existují jasné odpovědnostní struktury pro rozhodnutí přijatá systémy umělé inteligence. To znamená, že by vždy měla v rámci pracoviště existovat osoba, která je schopna vysvětlit a případně zpochybnit rozhodnutí učiněná umělou inteligencí.

Ochrana soukromí a dat

Ochrana soukromí zaměstnanců a klientů je základním pilířem etických kodexů. Zaměstnavatelé by měli zajistit, že všechny údaje shromažďované a zpracovávané systémy umělé inteligence jsou chráněny před jejich zneužitím a neoprávněným přístupem k nim. To zahrnuje jak technická opatření, tak i jasné interní směrnice o ochraně dat.

Nediskriminace a spravedlnost

Systémy umělé inteligence samozřejmě nesmí být používány k diskriminaci osob, a to na základě rasy, pohlaví, věku nebo jiných chráněných charakteristik. Zaměstnavatelé tak musí zajistit, že algoritmy používané v systémech umělé inteligence jsou spravedlivé a nezaujaté. To mohou zajistit např. pravidelné audity anebo testování systémů na přítomnost jakýchkoli diskriminačních vzorců.

Lidský dohled a intervence

I když umělá inteligence může automatizovat mnoho úkolů, lidský dohled zůstává nezbytný. Zaměstnavatelé by proto měli zajistit, že vždy existuje možnost lidské intervence, zvláště u rozhodnutí, která mají významný dopad na zaměstnance či zákazníky. Lidský dohled je důležitý také k zajištění správné interpretace výsledků, které umělá inteligence poskytla a ke schopnosti napravit případné chyby.

Etické vzdělávání a školení

Zaměstnavatelé by měli své zaměstnance rovněž vzdělávat a školit v tom, jak používat systémy umělé inteligence tak, aby bylo jejich používání v souladu s právními předpisy a etickými kodexy. V rámci školení by mělo být zaměstnancům rovněž vysvětleno, jak rozpoznat chybné výsledky systému umělé inteligence a jak reagovat na potenciální chyby, čímž dojde ke zvýšení efektivity při jejím používání.

Závěr

Etické používání umělé inteligence na pracovišti je nezbytné zejména k zajištění správného používání umělé inteligence a ochrany zaměstnanců či klientů. Zaměstnavatelé by měli být při implementaci umělé inteligence proaktivní a tím zajistit, že umělá inteligence bude využívána odpovědně a správně. Zaměstnavatelé se můžou inspirovat např. etickým kodexem České asociace umělé inteligence nebo etickými pokyny pro důvěryhodnou umělou inteligenci vypracovanými Evropskou komisí. Zaměstnavatelé by rovněž neměli opomenout povinnosti plynoucí ze závazných právních předpisů, jako je např. chystaný Akt o umělé inteligenci nebo GDPR.