Dnešním příspěvkem se pokusíme přispět k bližšímu pochopení zdánlivě samozřejmého pojmu letiště a popsat některé aspekty existence provozního povolení, zejména pak souhlas vlastníka letištního pozemku s provozem letiště. Je vymezení pojmu uvedené v zákoně bezproblémové nebo je dotvářeno judikaturou? Jaký je vztah letiště a provozního povolení, jsou vzájemně podmíněné nebo mohou existovat samostatně oba či jeden z institutů?

Zákonné vymezení letiště je obsaženo v  § 2 odst. 7) zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví (dále jen „zákon“), kdy „Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím“.

Zákon v souvislosti s letištěm dále hovoří o řadě dalších právních pojmů, např. o evidenci letišť, vlastníku letiště, povolení provozování letišť a zániku tohoto povolení. Ze zákona ale není přímo zřejmé, jaký mají tyto zákonné pojmy mezi sebou vztah.

Tedy za prvé, ze zákona není přímo zřejmé, jak letiště vzniká. Co je tedy územním vymezením, je to jen reálně vytyčení plochy letiště v terénu?  

Na to nám dává odpověď judikatura, a to např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.01.2019, sp. zn. 22 Cdo 2090/2018, podle kterého:

Za druhé evidence letišť vedená podle § 25a zákona nemá žádný konstitutivní význam, kdy zápis do evidence letišť má význam pouze deklaratorní. Význam ale má pro řízení u Úřadu pro civilní letectví o vydání provozního povolení letiště. To, zda letiště existuje, je podmíněno jeho vymezením v územním plánu.

Za třetí provozování letiště je soubor činností definovaný v  § 25 a násl. zákona. Letiště pak lze provozovat jen na základě povolení provozování letiště, a toto povolení může zaniknout pouze na základě pravidel stanovených  v § 34 zákona, které vydává ve správním řízení Úřad pro civilní letectví. Definici povahy provozního povolení podal Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 11.12.2014, č.j. 10 As 57/2014 – 81, kdy dovodil tyto závěry:

Za čtvrté – odvolání souhlasu vlastníka pozemku s provozem letiště

Platí pak, že pokud letiště vznikne a jeho provozovatel získá od majitelů letištních pozemků souhlas s provozování letiště, a na tomto základě je Úřadem pro civilní letectví vydáno povolení provozování letiště, vlastník letištního pozemku (ani jeho právní nástupce) nemůže odvoláním souhlasu s užitím pozemků dosáhnout zrušení provozního povolení. Tedy, pokud vlastník letištního pozemku (nebo jeho právní nástupce) souhlas s užitím pozemku odvolá poté, co bylo na jeho základě vydáno tzv. provozní povolení, nemá to žádné právní následky na existenci provozního povolení.

V našem dalším příspěvku se budeme věnovat důležitému aspektu věcného břemene, a to peněžité náhradě za zřízení věcného břemene.