V úvodním článku naší série o Aktu o umělé inteligenci jsme popsali cíle Aktu o umělé inteligenci, stav legislativního procesu, předmět a oblast působnosti Aktu o umělé inteligenci a základní definice dle Aktu o umělé inteligenci.

Jak plyne z našeho úvodního článku, jedním z předmětů Aktu o umělé inteligenci je mj. i zákaz určitých postupů v oblasti umělé inteligence. V tomto druhém článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se proto budeme blíže zabývat tím, které konkrétní postupy v oblasti umělé inteligence jsou dle Aktu o umělé inteligenci zakázané a jaké sankce případně hrozí za porušení těchto zákazů.

Zakázané postupy v oblasti umělé inteligence

Akt o umělé inteligenci zakazuje následující postupy[1] v oblasti umělé inteligence:

Sankce za nedodržení zakázaných postupů v oblasti umělé inteligence

V případě nedodržení zakázaných postupů v oblasti umělé inteligence lze dle Aktu o umělé inteligenci uložit správní pokuty[2] až do výše 30 000 000 EUR nebo, dopustí-li se porušení společnost, až do výše 6 % jejího celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok podle toho, která hodnota je vyšší.

Při rozhodování o výši správní pokuty v jednotlivých případech se zohlední všechny příslušné okolnosti konkrétní situace s náležitým přihlédnutím k následujícím okolnostem:


[1] Článek 5 Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie, dostupný na internetové adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52021PC0206

[2] Článek 71 Aktu o umělé inteligenci