Uměla inteligence (UI) je technologií, která se celosvětově neustále více a rychleji rozvíjí. O umělé inteligenci proto budeme slýchávat a budeme se s ní setkávat čím dál častěji s tím, jak se bude dále rozvíjet technologický pokrok v této oblasti. Jednotná právní úprava umělé inteligence však v současnosti defacto neexistuje v žádné zemi.

Komise Evropské unie se na tento stav rozhodla zareagovat a v rámci legislativního procesu Evropské unie předložila k přijetí Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie (v angličtině Artificial Intelligence Act), číslo řízení: 2021/0106/COD.[1]

V tomto úvodním článku naší série o Aktu o umělé inteligenci si proto řekneme obecné informace o Aktu o umělé inteligenci, tj. jaké jsou cíle přijetí Aktu o umělé inteligenci, jaký je současný stav legislativního procesu ve vztahu k Aktu o umělé inteligenci, co je předmětem Aktu o umělé inteligenci, oblast působnosti Aktu o umělé inteligenci a základní definice dle Aktu o umělé inteligenci.

Cíle Aktu o umělé inteligenci

Cíle, kterých se má dosáhnout přijetím Aktu o umělé inteligenci, vyplývají z důvodové zprávy k návrhu Aktu o umělé inteligenci[2], a jsou následující:

Stav legislativního procesu Aktu o umělé inteligenci

V současnosti se čeká se na stanovisko Evropského parlamentu v 1. čtení k návrhu Aktu o umělé inteligence.

Předmět Aktu o umělé inteligenci

Předmětem Aktu o umělé inteligenci[3] je stanovení:

Oblast působnosti Aktu o umělé inteligenci

Akt o umělé inteligenci se bude vztahovat[4] na:

Pro vysoce rizikové systémy UI, které představují bezpečnostní součásti produktů nebo systémů nebo které jsou samy o sobě produkty nebo systémy a které spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 300/2008; nařízení (EU) č. 167/2013; nařízení (EU) č. 168/2013; směrnice 2014/90/EU; směrnice (EU) 2016/797; nařízení (EU) 2018/858; nařízení (EU) 2018/1139; nařízení (EU) 2019/2144; se však použije pouze Článek 84 Aktu o umělé inteligenci.

Akt o umělé inteligenci se zároveň nevztahuje na systémy UI vyvinuté nebo používané výhradně pro vojenské účely.

Akt o umělé inteligenci se nevztahuje ani na orgány veřejné moci ve třetí zemi ani na mezinárodní organizace spadající do oblasti působnosti Aktu o umělé inteligenci, pokud tyto orgány nebo organizace používají systémy UI v rámci mezinárodních dohod o prosazování práva a o justiční spolupráci s Unií nebo s jedním či více členskými státy.

Základní definice Aktu o umělé inteligenci

Podle Aktu o umělé inteligenci se rozumí[5] pod pojmem:


[1] Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie, dostupný na internetové adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52021PC0206

[2] Důvodová zpráva k Aktu o umělé inteligenci

[3] Článek 1 Aktu o umělé inteligenci

[4] Článek 2 Aktu o umělé inteligenci

[5] Článek 3 Aktu o umělé inteligenci