AK Kalabus

Evropský parlament přijal dne 114 hlasy (15 hlasů proti, 3 se zdrželi hlasování) návrh nového nařízení, které cílí na snížení emisí metanu v energetice, zejména pak v odvětví ropy, fosilního plynu, uhlí a biometanu, který je vstřikován do plynové sítě. Poslanci dále navrhují, aby legislativa postihla také petrochemický sektor. [1]

Kde se vzal metan?

Metan je silný skleníkový plyn, který se z hlediska své škodlivosti pro životní prostředí, resp. podílu na celkových emisích skleníkových plynů v atmosféře, řadí na druhé místo hned za oxidem uhličitým.  Nutno dodat, že těmto dvěma šlapou na paty také oxid dusný či fluorované plyny.

Ve srovnání s oxidem uhličitým má však metan větší schopnost zachycovat teplo, což výrazně zvyšuje jeho škodlivost. Jak uvádí Evropská komise, metan dnes odpovídá za 30 % celosvětového oteplování klimatu a v časovém horizontu 20 let má 84násobně větší potenciál globálního oteplování než samotný oxid uhličitý.[2]

Metan se přirozeně vyskytuje v přírodě, nicméně za jeho vypouštění do ovzduší může především antropogenní činnost. Hlavními oblastmi emisí metanu jsou energetika, zemědělství, odpady či spalování biomasy. V rámci energetiky metan vzniká zejména při výrobě, přepravě, distribuci a využívání fosilních paliv.

A co je tedy obsahem nařízení o snižování emisí metanu?

Nová evropská legislativa bude stát na třech pilířích:

  • Měření a vykazování

Nařízení stanoví požadavky na měření, vykazování a ověřování emisí metanu v energetice nezávislými subjekty, zavádí také pravidelné monitorování a veřejné inventáře neaktivních, dočasně odstavených a trvale zlikvidovaných vrtů a opuštěných či uzavřených uhelných dolů.

  • Postupné snižování emisí v rámci EU

K okamžitému snížení emisí metanu by mělo dojít prostřednictvím povinného odhalování úniků a zajištěním oprav příslušných elektráren. Provozovatelé budou povinni předložit příslušným vnitrostátním orgánům program zjišťování a oprav metanu šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, přičemž poslanci Evropského parlamentu požadují častější průzkumy zjišťování úniků. Zdůrazňují také, že by mělo být posíleno vymáhání povinnosti opravit úniky okamžitě po jejich zjištění, nejpozději však do pěti dnů, přičemž úplná oprava musí být dokončena do třiceti dnů poté.

Text dále stanoví zákaz odvětrávání a spalování metanu z odvodňovacích stanic do roku 2025 a z větracích šachet do roku 2027, což zajistí bezpečnost pracovníků v uhelných dolech. Rovněž zavazuje země EU, aby vypracovaly plány zmírnění dopadů na opuštěné uhelné doly a neaktivní ropné a fosilní plynové vrty.

  • Pravidla pro dovoz energií ze třetích zemí

Ani dovozci metanu se jeho importem ze třetích zemí nevyhnou evropským pravidlům. Jelikož dovoz metanu tvoří více než 80 % ropy a plynu spotřebovaného v EU, poslanci navrhují, aby od roku 2026 dovozci uhlí, ropy a plynu museli prokázat, že dovážená fosilní energie také splňuje požadavky nařízení. Dovoz ze zemí s podobnými požadavky na emise metanu bude vyňat z pravidel EU.


[1] https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20230424IPR82039/meps-vote-to-boost-methane-emission-reductions-from-the-energy-sector

[2] https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/fit-for-55-cutting-methane-emissions-in-fossil-fuels/