AK Kalabus

GDPR

Informace pro klienta pro přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů:

Advokát, který poskytuje právní službu. (bližší informace o advokátech jsou uvedeny na profilu advokáta na této webové stránce)

Právní základ pro zpracování:

  • Smlouva o poskytování právních služeb
  • Splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce osobních údajů (zejména zákon č. 253/2008 Sb.)
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy

Účely zpracování:

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

Identifikace klienta:

Vyhodnocení rizik – předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, výkon restriktivních opatření a hlášení některých údajů správcům daně či Finančnímu analytickému úřadu Kontrola a prevence podvodného jednání.

Předmětem zpracování jsou zejména osobní údaje, které jsou správci dobrovolně poskytnuty klientem v souvislosti s uzavřenou smlouvou o poskytování právních služeb či v souvislosti s úkony předcházejícími uzavření takové smlouvy. V konkrétních případech správce zpracovává zejména následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, titul, IČO, DIČ, bydliště, sídlo; v případech stanovených zákonem dále kopie nebo výpisy z předložených dokladů nezbytných k provedení identifikace klienta.

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Osoba zpracovávající účetnictví správce osobních údajů
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://whttps://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276ww.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE:

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.