AK Kalabus

Nefinanční report

Jak jsme Vás upozornili v minulém článku, nefinanční report je jen dalším z možných a v tomto případě i legislativně „starších“ označení zprávy o udržitelnosti. Pojem jako první zavedla tzv. účetní směrnice[1] z roku 2014(někdy uváděna také pod zkratkou „NFRD“), která tyto informace chápe jako informace nefinanční povahy a staví je tak do opozice s účetní závěrkou podniku.

Směrnice NFRD byla transponována do českého právního řádu úpravou zákona o účetnictví[2] a založila novou povinnost určitým velkým podnikům (účetním jednotkám) uveřejňovat ve svých výročních zprávách informace týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, diverzitě v rámci správních, řídích a dozorčích orgánů, etické politiky, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

Subjekty povinnými nefinanční report uveřejňovat byly pouze subjekty veřejného zájmu (např. pojišťovny, úvěrové investice nebo kótované společnosti), které zároveň splňovaly podmínky hospodářské velikosti (min. čistý obrat, bilanční suma a/nebo počet zaměstnanců).

Nutno podotknout, že určitou povinnost reportovat měly účetní jednotky ještě dříve. Dle dřívějšího znění zákona o účetnictví měla totiž výroční zpráva některých podniků obsahovat mimo jiné informaci týkající se oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztahů.

Zpráva o udržitelnosti a související změny

Evropská unie ale postupem času rozšířila svou politiku v oblasti financování udržitelného rozvoje a zdůraznila roli nefinančního reportu jako hodnotícího kritéria při rozhodování o poskytnutí peněžitých plnění podnikům nefinančními institucemi.

Změny režimu zveřejňování nefinančních informací tak byly formulovány v návrhu směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti ze dne 14. prosince 2022[3] (také uváděna pod zkratkou „CSRD“). Níže se blíže podíváme na to, jaké konkrétní změny směrnice CSRD přináší.

Rozšíření okruhu povinných subjektů

Povinnost reportovat se nově rozšiřuje na všechny velké podniky naplňující alespoň 2 ze 3 následujících kritérií:

  • čistý obrat min. 40 mil. EUR
  • bilanční suma min. 20 mil. EUR
  • více než 250 zaměstnanců

a dále také všechny malé a střední kótované společnosti (s výjimkou mikropodniků), tedy společnosti, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a současně naplňují alespoň 2 ze 3 následujících kritérií:

  • čistý obrat nebo bilanční suma více než 2 mil. EUR
  • více než 10 zaměstnanců

Princip dvojího hlediska významnosti (princip materiality)

Princip dvojího hlediska významnosti znamená, že podniky se při sestavování zprávy musejí zamýšlet nejen nad tím, jak jejich aktivity negativně nebo pozitivně dopadají na oblasti ESG, ale introspekcí zhodnotit také to, jak tyto oblasti ovlivňují podnik, např. z hlediska finančních výsledků, výkonu podniku apod.

Povinný audit

Význam reportování bude zdůrazněn také novou povinností nechat zprávu o udržitelnosti ověřit u statutárního auditora či auditorské společnosti, stejně jako tomu nyní je u účetní závěrky. V prvních letech zavádění směrnice půjde o ověření poskytující omezenou jistotu (limited assurance), tzv. prověrku, s předpokládaným přechodem k ověření poskytujícím přiměřenou jistotu (reasonable assurance), tedy již plnohodnotný audit, v budoucnu.

Završením snahy o sjednocení a porovnatelnost nefinančních informací je, že zprávu jako součást výroční zprávy, bude mít podnik povinnost zveřejňovat v jednotném elektronickém formátu XHTML.

Od kdy budou mít povinné subjekty povinnost reportovat dle nové směrnice?

2024 – podniky, které již mají povinnost reportovat, budou dle nové směrnice reportovat v roce 2025 za rok 2024

2025velké podniky naplňující 2 ze 3 shora uvedených kritérií budou mít povinnost reportovat v roce 2026 za rok 2025

2026malé a střední kótované podniky budou mít povinnost reportovat dle nové směrnice v roce 2027 za rok 2026

Zpráva o udržitelnosti hraje ve světě, kdy udržitelné podnikání není pouze prázdným pojmem, ale hospodářským trendem, nepostradatelnou roli při budování konkurenceschopnosti podniku. Nebojte se tedy učinit krok ten správný krok již nyní. My jsme tu od toho, abych Vám Vaši cestu co nejvíce ulehčili. 


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jed o uvádění nefinanční informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami

[2] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti