AK Kalabus

V tomto díle naší série článků věnovaných zprávě o udržitelnosti podniku se zaměříme na zkratku ESG, která v sobě zahrnuje tři základní oblasti zprávy o udržitelném rozvoji (sektorová témata) – E – environment (oblast životního prostředí), S – social (oblast sociální), G – governance (oblast řízení a správy podniku).

ESG vymezuje oblasti, které jsou rozhodné pro pochopení toho, jak podnik přistupuje k otázce udržitelnosti. V našem článku se dozvíte například, jaké konkrétní skutečnosti se v rámci daných oblastí reportují a jaké podklady je třeba před reportováním připravit.

Oblast životního prostředí

Oblast životního prostředí by měla zahrnovat nejdůležitější ekologická témata podniku, tato část zprávy bývá  také nejrozsáhlejší. Není překvapením, že základním ukazatelem udržitelnosti podniku je množství emisí skleníkových plynů, zejména uhlíku, které podnik produkuje. Ostatně uhlíková neutralita je také hlavním z cílů Zelené dohody. Měření uhlíkové stopy se dělí na tři úrovně (tzv. scopes):

Scope 1 – přímé emise – jedná se o emise, které vznikají přímým důsledkem činnosti podniku (např. emise z kotlů, průmyslových procesů, zpracování odpadu, dopravních prostředků provozovaných podnikem, apod.)

Scope 2 – nepřímé emise z energie – jedná se o emise vznikající spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry či chlazení)

Scope 3 – další nepřímé emise – tyto emise vznikají ze zdrojů mimo kontrolu či vlastnictví podniku (např. emise z cest letadlem, ukládání odpadů na skládku, nákup a doprava materiálu, apod.)

Předtím, než podnik přistoupí k výpočtu emisí uhlíku, musí nashromáždit potřebné množství vstupních dat. Těmi můžou být například data o spotřebě a nákupu energií, používaných technologiích, spotřebě chladících kapalin, služebních cestách, zpracování odpadu, a mnohé další.

Mezi dalšími skutečnostmi, kterými se podnik ve zprávě může věnovat, lze zmínit například údaje o spotřebě vody a komplexní popis toho, jak podnik s vodou nakládá, údaje využívání paliv z obnovitelných zdrojů energie, udržitelnosti využitých materiálů, množství vyprodukovaného odpadu a nakládání s ním, plány na zmírnění dopadů klimatické změny a mnohé další.

Podotýkáme, že zpráva o udržitelnosti podniku je také „vizitkou“ aktivit s přidanou hodnotou. Dobrovolná iniciativa podniku, kterou podnik přispívá k ozdravení životního prostředí, např. formou výsadby stromů, výzev ke sběru/třídění odpadu, vývoje software (např. mobilní aplikace) přispívajícího „dobrému“ účelu, organizací akcí v rámci vlastního vybraného ekologického tématu, a další, je právě to, co by ve zprávě mělo být výsadně prezentováno. Tyto informace Vám pomůžou se odlišit a budovat dobré jméno podniku.

Oblast sociální

Část zprávy pojednávající o sociální oblasti, by měla reflektovat, jak podnik přistupuje ke společenské odpovědnosti a dodržování lidských práv. V této části podnik uváží zejména přístup k lidským zdrojům, jaké vytváří pracovní podmínky a kulturu, zda jeho zaměstnanci odrážejí rasovou, etnickou či genderovou diverzitu, jak zajišťuje ochranu osobních údajů, jaké poskytuje zaměstnanecké odměny, mzdovou politiku, politiku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců či to, zda v rámci své činnosti podporuje některé komunity (např. zdravotně postižené), atd.

Podnik v této části zprávy hledá zdroje a inspiraci zejména v interních dokumentech a směrnicích. Čerpá například z obsahu svého etické kodexu (jakým způsobem je zpřístupněn a jak se s ním zaměstnanci mají možnost seznámit, zda v této souvislosti zaměstnance školí), jaké procesy podnik nastavil pro řízení střetu zájmů, zajištění antidiskriminačních opatření, analýzu rizika korupce, jak má vnitřně nastavenu protikorupční politiku, politiku lidských zdrojů či adekvátnost a funkčnost systému whistleblowing.

Oblast řízení a správy podniku

V neposlední řadě se zaměříme na oblast řízení a správy podniku, která podává ucelený obraz o tom, jaká kritéria odpovědného řízení podnik zastává. Podnik představuje strukturu svého představenstva či jiného statutárního orgánu, strukturu kontrolních a dalších orgánů, procesy k posouzení vnitřních rizik protiprávních jednání, řetězec osob majících rozhodující vliv na podnik, jak podnik přistupuje k rizikům politického ovlivnění a lobbingu, zásady odměňování manažerů, kontrolní postupy, dodržování legislativy a etických norem, postupy k zamezování podvodů a minimalizaci střetu zájmů, transparentnost prováděných transakcí, daňovou politiku, práva akcionářů, dodavatelský řetězec apod.

Ke snadnější orientaci v tom, jaké informace je relevantní reportovat právě pro Vaše podnikání, slouží mezinárodní a evropské reportovací standardy. Ty poskytují základní rozhled o jednotlivých tématech a údajích týkajících se každé jednotlivé oblasti ESG. Napomáhají také jasněji a přehledněji strukturovat Vaši zprávu a usnadňují její porovnatelnost s jinými ESG reporty. Blíže o tom, jaké reportovací standardy zvolit, se dozvíte v následujícím článku.